Karl Storz 10 mm 30 degree Laparoscope

Laparoscopy System

  1. Home
  2. Laparoscopy System
  3. Karl Storz 10 mm 30 degree Laparoscope
parallax image
Karl Storz 10 mm 30 degree Laparoscope

Karl Storz 10 mm 30 degree Laparoscope

Karl Storz 10 mm 30 degree laparoscope 2700BA