Karl Storz 5mm 30 degree Laparoscope/Endoscope

Laparoscopy System

  1. Home
  2. Laparoscopy System
  3. Karl Storz 5mm 30 degree Laparoscope/Endoscope
parallax image
Karl Storz 5mm 30 degree Laparoscope/Endoscope

Karl Storz 5mm 30 degree Laparoscope/Endoscope

KARL STORZ 26046BA HOPKINS 5MM 30 DEGREE LAPAROSCOPE