Karl Storz SCB 30 Liter Thermoflator

Laparoscopy System

  1. Home
  2. Laparoscopy System
  3. Karl Storz SCB 30 Liter Thermoflator
parallax image
Karl Storz SCB 30 Liter Thermoflator

Karl Storz SCB 30 Liter Thermoflator

Karl Storz Co2 Thermoflator 30 Ltr.